องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


         องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลด่านช้างเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

2024-07-16
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-25
2024-06-25