องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ย. 2564 ]25
2 คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 5 ก.พ. 2563 ]23
3 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 2 ต.ค. 2561 ]28
4 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ต.ค. 2560 ]26
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 2 ต.ค. 2560 ]26
6 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 2 ต.ค. 2560 ]26
7 คู่มืองานธุรการ [ 2 ต.ค. 2560 ]27
8 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 2 ต.ค. 2560 ]28
9 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 2 ต.ค. 2560 ]26
10 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]23
11 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2560 ]25
12 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2560 ]27
13 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]27