องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน [ 26 ต.ค. 2561 ]28
2 การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 1 ต.ค. 2561 ]22
3 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 26 ก.ค. 2561 ]26
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 22 พ.ค. 2561 ]24
5 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 11 พ.ย. 2560 ]22
6 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 11 พ.ย. 2560 ]26
7 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2560 ]21
8 การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]21
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ม.ค. 2560 ]25
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]24
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]23
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2560 ]22
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ – เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 10 ม.ค. 2560 ]24
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 10 ม.ค. 2560 ]25
15 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ 10 ม.ค. 2560 ]22
16 การรับชำระภาษีภาษีป้าย [ 10 ม.ค. 2560 ]23
17 การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 ม.ค. 2560 ]23
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2560 ]22
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2560 ]24
20 รับเรื่องราวร้องทุกข์ – ร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2560 ]23
 
หน้า 1|2