องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 ก.ย. 2564 ]1
2 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 10 ก.ย. 2564 ]1
3 การแจ้งประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 10 ก.ย. 2564 ]1
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 22 พ.ค. 2561 ]9
5 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 11 พ.ย. 2560 ]9
6 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 11 พ.ย. 2560 ]9
7 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2560 ]11
8 การขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ม.ค. 2560 ]9
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 10 ม.ค. 2560 ]7
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]8
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฎิกูล [ 10 ม.ค. 2560 ]9
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2560 ]7
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ – เลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 10 ม.ค. 2560 ]8
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 10 ม.ค. 2560 ]9
15 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ 10 ม.ค. 2560 ]8
16 การรับชำระภาษีภาษีป้าย [ 10 ม.ค. 2560 ]10
17 การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 ม.ค. 2560 ]8
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2560 ]10
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2560 ]9
20 รับเรื่องราวร้องทุกข์ – ร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2560 ]7
 
หน้า 1|2