องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์  
  ผู้อำนวยการกองสาธรณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 

นางณัชชา  อ่อนคำสี

เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายพรรษกร  พิมพขันธ์

นายธนธร  เฮงชูทรัพย์
พนักงานงานขับรถยนต์

พนักงานงานขับรถยนต์

นางสาวสุมล  ภู่อ่อน

นายชัฎชนะ  ธรรมศร
 คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ