องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพชร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวพัทธยา  โตด้วง
นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์
นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ
นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม