องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

นางสาวกนกรัตน์  ใหญ่ยิ่ง นางพงษ์รัตน์  รอดสถิตย์
นางสาวบุญช่วย  สุนทรวิภาต
ครู คศ. 1
ครู คศ. 1 ครู คศ. 2
 
นางสาวภาวดี  ขุนศรีรักษร

นางสาวปวัณรัตน์  อยู่เกตุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวนันทยา  เปียสง่า
  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรพร  สอนเถื่อน

นายอนิรุตต์  จันทร์สุวรรณ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
นางสาวดวงตะวัน  พิมพขันธ์
นางสาวจินตนา  ขุนณรงค์
นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)