องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองช่าง

 
 
  นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ  
  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 


นายณัฐวุฒิ  แย้มมั่นคง


วิศวกรโยธา

 
นายธีรยุทธ  ทองสุข

นางสาวสุนิศา  ธรรมขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเพชร  ศรีน้ำเงิน
นายเนือง  ทองรอง
นายภัทราพันธ์  ภาษีเนตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักนายสัญญา  สุวิสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสำราญ  พูลสมบัติ
นางสาวณัฎฐ์ชามา  จันทร
นางสาวปรียาภรณ์  หริ่งรอด
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวจุรีรัตน์  ทนเถื่อน


คนงานทั่วไป