องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองคลัง

   
  นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์  
  นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์
นางเสริมศรี  พูลสมบัติ
 นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวเกตศินี  ทีปะลา

นางอภิรดี  วิเชียรชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อินทร

นางสาววิภาวรรณ  รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป