องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

สำนักงานปลัด

 
 
  นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพชร์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   นายโอภาส  นนท์แก้ว
 
  รองปลัดดองค์การบริหารส่วนตำบล  

นางสาวพัทธยา  โตด้วง นายปิยะพงษ์  คำพุทธ
นางสาววจีรัตน์  กสิกิจพาณิชย์
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณิชกมล  เหล่าชาติ
นางสาวกัญจรงค์  แก้วเจริญ
นางสาวนาตยา  เสริฐภูเขียว
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี
นายวิฑูรย์  โสมนัส
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานสูบน้ำ
 
นายยอดยิ่ง  พานิช
นายพนม  ภูฆัง
พนักงานขับรถยนต์  
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวสิริวรรณ  เตียผลประเสริฐ

 นายเอนก  มากเทพพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมยุรา  สุขแสง
นางสาวธิดาพร  ลาภผลทวีคูณ
นางสาวมาริษา  ใจมั่น
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

นายทนงศักดิ์  ซุยแป
นางสาวมะยม  สังข์ทอง นางสาวจิตรา  ดวงแก้ว
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

 

นายพนม  พันธ์ปาน


ยาม