องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

สภา อบต.

 
 
  นายจำเนียร  แซ่ซื้อ  
  ประธานสภาอบต. (ส.อบต.หมู่ 7)
โทรศัพท์ 095-1205171
 
   
  นายทองอยุ่  พูลเพิ่ม  
  รองประธานสภาอบต. (ส.อบต.หมู่ 17)
โทรศัพท์ 085-2664766
 นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์

เลขานุการสภาอบต.(ปลัด อบต.)
โทรศัพท์092-2745315


 นายบุญช่วย  พิมพขันธ์
 นายธงชัย  พิมพขันธ์  นางบังอร  เพิ่มคล้าย
 นายจันทร์  ผุงศิริ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ 087-1568447
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ 081-7589641
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ 081-8806342
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ 085-0439101

นายสหชาติ  ทรัพย์ประเทือง
 นายบุญเชิด  ศรีจันทร์อินทร์
 นายนัดทพงษ์  เอกอัน
 นายปรีชา  พรหมมา
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ 086-0475306
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ 061-0146613
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ 087-1571476
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ 089-0532001

 นายนิคม  จอมพงรื่น
 นายประทีป  วงษ์สุวรรณ
 นายดำรงค์  นันทา
 นายไพรัช  กำแหงคุมพล
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ 086-0494421
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ 086-0136968
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ 087-4241379
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ 091-7457528
 
 นายกิตติ  เจริญสุข

 นายมานพ  ราตรี
 นายใจ  เฉยดี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ 087-1400304

 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ 082-2942717
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ 089-5469755

 นางสาวกัญญา  ชูเชิดธรรมกุล
 นางสาวกัญญาภัค  เชิดฉัน
 นายวิฑูร  พิทรัตน์
 นายอภิวัฒน์  ใจเลิศ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 11
โทรศัพท์ 081-8809807
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 11
โทรศัพท์ 065-7185970
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ 098-8264498
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ 081-1990292

 นางสาวณัชชา  เจริญอยู่
 นายสัมฤทธิ์  จันทร์สุวรรณ
 นายบุญธรรม  ใจดี
 นายธีรัตน์  บุญมี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 13
โทรศัพท์ 062-5148705
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 13
โทรศัพท์ 092-6527548
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 14
โทรศัพท์ 085-3790092
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 14
โทรศัพท์ 087-1570184

 นางวันเพ็ญ  กาฬภักดี
 นางคำแปง  ภูฆัง
 นายสุพจน์  คำพล
 นายท้วม  ภูฆัง
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 15
โทรศัพท์ 089-5238146
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 15
โทรศัพท์ 087-1604470
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 16
โทรศัพท์ 089-9110353
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 16
โทรศัพท์ 087-0536643
 
 นางประทุม  เมฆฉาย
 
 นายสังเวียน  ปื่นทกูล
 นายประมวล  กาฬภักดี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 17
โทรศัพท์ 089-9151747

 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 18
โทรศัพท์ 081-0151801
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 18
โทรศัพท์ 085-4090444


 นายฉลอง  สอดศรี
 นายคำรณ  แป้นเขียว
 นายสวงษ์  มาลัย
 นายพรหม  ยาสุวรรณ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 19
โทรศัพท์ 081-0162642
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 19
โทรศัพท์ 089-2582382
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 20
โทรศัพท์ 086-0470845
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 20
โทรศัพท์ 093-3869788 นายศิลา  บรรณคร
 นายชำนาญ  สิทธิธร


 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 21
โทรศัพท์ 061-4581271
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 21
โทรศัพท์ 081-7593059