องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

สภา อบต.

 
 
  นายจำเนียร  แซ่ซื้อ  
  ประธานสภาอบต. (ส.อบต.หมู่ 7)
 
   
  นายทองอยุ่  พูลเพิ่ม  
  รองประธานสภาอบต. (ส.อบต.หมู่ 17)
 นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์

เลขานุการสภาอบต.(ปลัด อบต.)


 นายบุญช่วย  พิมพขันธ์
 นายธงชัย  พิมพขันธ์  นางบังอร  เพิ่มคล้าย
 นายจันทร์  ผุงศิริ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 2
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 2  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 3
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 3

นายสหชาติ  ทรัพย์ประเทือง
 นายบุญเชิด  ศรีจันทร์อินทร์
 นายนัดทพงษ์  เอกอัน
 นายปรีชา  พรหมมา
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 4
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 4  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 5
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 5

 นายนิคม  จอมพงรื่น
 นายประทีป  วงษ์สุวรรณ
 นายดำรงค์  นันทา
 นายไพรัช  กำแหงคุมพล
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 6
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 6  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 7
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 8
 
 นายกิตติ  เจริญสุข

 นายมานพ  ราตรี
 นายใจ  เฉยดี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 9

 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 10
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 10

 นางสาวกัญญา  ชูเชิดธรรมกุล
 นางสาวกัญญาภัค  เชิดฉัน
 นายวิฑูร  พิทรัตน์
 นายอภิวัฒน์  ใจเลิศ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 11
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 11  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 12
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 12

 นางสาวณัชชา  เจริญอยู่
 นายสัมฤทธิ์  จันทร์สุวรรณ
 นายบุญธรรม  ใจดี
 นายธีรัตน์  บุญมี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 13
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 13  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 14
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 14

 นางวันเพ็ญ  กาฬภักดี
 นางคำแปง  ภูฆัง
 นายสุพจน์  คำพล
 นายท้วม  ภูฆัง
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 15
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 15  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 16
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 16
 
 นางประทุม  เมฆฉาย
 
 นายสังเวียน  ปื่นทกูล
 นายประมวล  กาฬภักดี
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 17

 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 18
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 18


 นายฉลอง  สอดศรี
 นายคำรณ  แป้นเขียว
 นายสวงษ์  มาลัย
 นายพรหม  ยาสุวรรณ
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 19
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 19  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 20
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 20 นายศิลา  บรรณคร
 นายชำนาญ  สิทธิธร


 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 21
 สมาชิกสภา  อบต.หมู่ 21