องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายณรงค์   เกษประทุม    

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 

เบอร์โทร. 086-1687574นายบุญช่วย  พิมพขันธ์
นายดำรงค์     นันทา
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 081-7589641

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 087-4241379


 


นางประทุม   เมฆฉาย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 089-9151747