องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายณรงค์  เกษประปุม  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-1687574
 
นายวชิรา  จิวะวิโรจน์
นายเอกพงษ์  ปัญญาคชไพศาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-7774590
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-5184911

 นายวีระยุทธ  วงศ์ศรีจันทร์


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
065-5088152