องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) Long  Term  Care


  📢📢วันพฤหัสบดี  ที่  29  พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
    โดย  นายณรงค์  เกษประทุม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) Long  Term  Care มอบ นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เปิดประชุม  ครั้งที่  1/2564 ตามระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง  พิจารณาอนุมัติโครงการ  จัดสรรงบประมาณให้กับ โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เพื่อว่างแผนการดูแลระยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามชุดสิทธิประโยชน์ จำนวน  21 คน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  🙏🙏

2021-09-17
2021-08-09
2021-08-06
2021-07-29
2021-07-09
2021-07-05
2021-06-10
2021-06-01
2021-05-26
2021-04-29