องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมถ่ายทอดนโนบายของนายกอบต.ด่านช้างและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และการการถ่ายทอดนโยบายในการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

2020-10-15
2020-09-28
2020-09-23
2020-09-09
2020-08-26
2020-08-11
2020-07-28
2020-07-13
2020-07-10
2020-06-29