องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุข เพื่อพี่น้องประชาชน ตำบลด่านช้าง


        ตามที่รัฐบาล และจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมาตรการป้องและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิด19 แล้ว โดยนายณรงค์ เกษประทุม นานกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้จัดโครงการตามนโยบาย"ตู้ปันสุข ตำบลด่านช้าง” เพื่อบริการพี่น้องประชาชน จากวิกฤติโควิด19 สร้างผลกระทบให้ประชาชน ทุกกลุ่มได้รับความเดือนร้อน บางคนถึงขั้นไม่มีอาหารกิน แต่ความเอื้ออาทรที่ยังคงมีอยู่ในหัวใจคนไทย จึงได้มี ตู้ปันสุข เกิดขึ้นเพื่อเป็นตู้ที่เป็นสื่อกลางรับเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคนที่ยังมีเพียงพอที่จะแบ่งปันให้คนที่ขาดแคลน  ช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าถึงคนยากไร้ในชุมชนได้ สถานที่ตั้งจุดที่ 1. หมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม บริเวณที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลด่านช้างจุดที่ 2. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนาตาปิ่น บริเวณหน้าวัดทุ่งนาตาปิ่น จุดที่ 3. หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน บริเวณปั๊มน้ำมันบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านจุดที่ 4. หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเขียว บริเวณศาล เอนกประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

2020-06-29
2020-06-23
2020-06-16
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-26
2020-04-28
2020-04-13
2020-04-13
2020-04-13