องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ใครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


01 /05/66 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

      โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริการส่วนตำบลด่านช้าง ประธานกล่าวเปิด การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ใครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ การบริการด้านสังคม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ในเรื่องสิทธิสวัสดิการทางกฎหมายต่างๆ เข้าถึงสวัสดิการทางภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

2023-09-19
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-18