วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสด ภูผา ถึงลำห้วยกระเสียว ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายสิงห์ อ่างทอง ถึง บ้านนายประภัสสร อุตสาหะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านชลประทานเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งดินดำ ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของเครื่องอัดอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๗๐-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนลาดยางหลังโรงเรียน ถึง บริเวณไร่นายประมาน ภูฆัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่หนองมะสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งคอม-เขตติดต่อ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง