วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสมัพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๑๐๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาตลาดนัดด้านสุขภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภํณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตลาดนัดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม(ตลาดนัดสีเขียว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง