วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อพีวีซี) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการแบคโฮเล็ก ขุดดินซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลด่านช้าง อำเภอช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเขทะเบีน บล ๒๘๔๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพรถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๙๕๗๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในเขตพื้นที่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างภาคเรียนที่ ๒/๖๖ จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง