วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรักประดู่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงสำหรับผสมนำ้ยาและเครื่องยนต์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ซิก้า อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวง ถึง บ้านนางสาวธิติมา ภูฆัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จากแยกถนนลาดยาง ๓๐๘๖ ถึง ถนนคอนกรีตเดิมฝั่งตะวันตกลานมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิม ถึง ไร่ นายสมชาติ ทองอินทร์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุหวายต่อจากเดิม ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง