วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมบริเวณบ้านนายมนตรี ถึง สามแยก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งค่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนถึงบ้านนายศุภผล เขมประสิทธิพร หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแวม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บพ ๔๒๘๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเกรดเดอร์ ตค ๓๖๓๘ สุพรรณบุรี (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หัวอัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านโป่งข่อยสมอทอง และหมู่ที่ ๒๑ บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วย ATK ตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง