วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๒๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๙๕๗๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายบอกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๒๖๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สลิง ยาว ๕๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฉากกั้นโควิด) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง