วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดฟิมล์กรองแสงกันร้อนรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๗๖๑๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๒๒๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ๔๔๒-๖๑-๐๐๐๑ และ ๔๔๒-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเปาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๕๓๒ สุพรรณบุรี
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
เช่าต่ออายุการบริการออนไลน์เว็บไซต์ www.danchangspb.go.ht โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง